Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Τό Φθινόπωρον ώς μία νέα εποχή. {Γ.Τ.}Τό Φθινόπωρον ώς μία νέα εποχή. {Γ.Τ.}

"΄Εκαμα πού λέτε καρτερίαν έως ότου "΄ερθει τό Φθινόπωρον..!!
Δέν έχει πολυτονικόν τό σύστημα, ώστε τούτον πολλαπλώς, ποικήλλως καί πολλάκις μέ "εκούρασεν". Θά ανιχνεύσω μοντέλον ηλεκτρονικού υπολογιστή μέ πολυτονικόν..!!
Καλή Νύχτα Σάς καί Καλήν Ανατολήν. ΄Επεθυμήσαμεν λέγω, τό ωραίον πολυτονικόν καί καθώς επίσης την Γλαφυράν Γραφήν τού Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη.! Δέν ημπορεί νά μετατραπεί στη δημοτικήν γλώσσαν ο Αλ. Παπαδιαμάντης. Θά ήτο έγκλημα καθοσιώσεως!!
Μετά από φιλοσοφικήν συζήτησιν περί πολυτονικού.. Το βιβλίον η συνάντησις του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, μετά του Γεωργίου Βιζυηνού στο Δρομοκαΐτειον, ουδεμία σχέσιν έχει μετά ταύτης τής ανάρτησης. Είναι σύμπτωσις καί συνάντησις Πνευμάτων. Μετά τής Darrell Pan, ώς ηθικής αυτουργού τού Καλού Μόνον καί ουχί νοσηρού πνεύματος, παρακαλούμεν αγαπητοί συνδαιτυμόνες τού ευγενούς διαδικτυακού μέσου "Τό Πρόσωπον τού Βιβλίου", κοινώς, ή άλλως πώς Αγγλιστί, facebook.!
''Οψόμεθα είς Φιλίππους! Ευχόμεθα μέθ΄υμών Καλήν Ανατολήν!!
Υστερόγραφον : Νά προσθέσωμεν ότι ή παρούσα ανάρτησις, δέν είναι διά γέλωτες καί αστεΐσμούς.. βεβαίως - βεβαίως. Σάς Τό Επισημαίνω σαφώς καί κατηγορηματικώς καί λυπούμαι βαθύτατα διότι μού είναι αδύνατον νά χρησιμοποιήσω τήν '΄Όμορφην Περισπωμένην, τήν Ψιλήν, τήν Δασείαν, τήν υποδιαστολήν. Πρός τό Παρόν χαρείτε τούς τόνους! Είναι Κάθετοι καί "'Εχουσι Ιδιαιτέραν Σημασιολογίαν.!!
Δημοσίευση σχολίου